Khroustaliov, mein Wagen!
Filmfest 1998

tags: Spielfilm

Darsteller: Yuriy Tsurilo, Nina Ruslanova, Mikhail Dementyev, Aleksandr Bashirov, Natalya Lvova

Credits

Regie: Aleksey German