Tage aus dem Leben Ilja Oblomows
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Oleg Tabakov, Yuri Bogatyryov, Andrei Popov, Elena Solovey, Avangard Leontev

Credits

Regie: Nikita Michalkov