Mirror Reflection
Filmfest 1992

tags: Spielfilm

Darsteller: Natalya Baranova, Evgeniya Dobrovolskaya, Vladimir Ilin, Natalia Pavlova, Inna Pivars

Credits

Regie: Svetlana Proskurina