Abyss, Round Seven
Filmfest 1994

tags: Spielfilm

Darsteller: Andrey Sokolov, Aleksey Guskov, Irina Apeksimova, Lin Varfolomeyev, Liya Akhedzhakova

Credits

Regie: Vladimir Basov Ml.