Hilferuf
Filmfest 1986

tags: Spielfilm

Darsteller: Ivaylo Geraskov, Pavel Popandov, Elzhana Popova

Credits

Regie: Nikola Rudarov