film archive

An Answer from Heaven

Junzheng Wang

China 1992

read more

Die Federtasche

Haowei Wang

China 1992

read more

The Magic Watch

Geng Xu

China 1991

read more

Ein Panda namens Jiao Jiao

Jinjing Chen

China 1986

read more

Der Trommler vom Flammenberg

Chunlan Guang

China 1991

read more