Yellow Earth
Filmfest 1985

tags: Feature film

Cast: Xueqi Wang, Bai Xue, Quiang Liu, Tuo Tan