Miss Jiao Jiao
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Xundong Gong, Haiguang Cheng, Yuan Shi, Lei Hua, Qinggang Liang

Credits

Director: Jinjing Chen