The Magic Watch
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Yingchun Ma, Jiaze Zhang, Jia Jin, Dexian Yu, Wenli Zhu

Credits

Director: Geng Xu