Music for December
Filmfest 1995

tags: Feature film

Cast: Viktor Bychkov, Nikolay Chindyaykin, Dmitriy Dykhovichnyy, Gregory Hlady, Sergei Kalvarsky

Credits

Director: Ivan Dykhovichnyy