A Great Wall
Filmfest 1986

tags: Feature film

Cast: Peter Wang, Sharon Iwai, Kelvin Han Yee, Qinqin Li, Xiaoguang Hu

Credits

Director: Peter Wang