Traitorous Prince
Filmfest 1995

tags: Feature film

Cast: Gaowa Siqin, Chung-Hua Tou, Jingwu Ma, Zi Wei, Shu Zhong

Credits

Director: Ho Yim