Stand Straight, Don't Bend Over
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Shichang Da, Gong Feng, Lili Fu, Xiaohui Liu, Zhang Lu

Credits

Director: Jianxin Huang