Legend of Tianyun Mountain
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Jianlan Shi, Fuli Wang, Weijian Shi, Xuemin Hong, Xinghuo Zhong

Credits

Director: Jin Xie