One and Eight
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Daoming Chen, Xiaoyan Lu, Zeru Tao, Zongwan Wei

Credits

Director: Junzhao Zhang