Swan Song
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Diqing Feng, Xianzhu Kong, Shaoying Mo, Chen Rui

Credits

Director: Zeming Zhang